Thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh

Thứ 7, 25/05/2024 | 15:30:00
168 lượt xem

Nhằm thực hiện mục tiêu đến ngày 31/12/2024, 100% các cơ quan, đơn vị, các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. UBND tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch của UBND tỉnh nêu rõ: Việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của UBND các cấp, nhất là cấp cơ sở; phát huy vai trò tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn giám sát về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Việc thực hiện phân loại được triển khai thực hiện tại tất cả các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn kỹ thuật của bộ Tài nguyên và Môi trường, phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, điều kiện thực tế của từng địa phương theo lộ trình, kế hoạch đặt ra. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp quá trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các tổ chức, hộ gia đình; Các cơ quan đơn vị nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước phải tiên phong, gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Củng cố mạng lưới thu gom, hạ tầng vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt sau phân loại đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Thu Hà

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...