Thái Bình: Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết

Thứ 3, 05/03/2019 | 16:58:42
878 lượt xem

Sáng 5-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX.

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;  Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt 2 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm Nghị quyết số 02 về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình”. Nghị quyết số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

Đối với Nghị quyết số 02 về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình”, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định khi xây dựng Khu kinh tế Thái Bình phải đặt trong tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh và vùng đồng bằng sông Hồng, phù hợp với các chủ trương, đường lối, chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; với quan điểm: Vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh, quốc phòng và bảo đảm an sinh xã hội. 

Nghị quyết đã đặt ra 8 nhiệm vụ, 18 nhóm giải pháp chủ yếu để xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng, phát triển Khu kinh tế; Tập trung hoàn thành quy hoạch chung xây dựng, đồng thời triển khai xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong Khu kinh tế; Tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế.

Đối với Nghị quyết số 03, “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: khi xây dựng Nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp là yêu cầu khách quan thực tiễn của tỉnh, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nghị quyết đặt mục tiêu: đến hết năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có 2 huyện trở lên đạt chuẩn NTM; Đến hết năm 2020 có 100% số huyện đạt chuẩn NTM; có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, có 1,5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. 

Nghị quyết đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành động của nhân dân; Tập trung hoàn thành các tiêu chí ở các xã chưa đạt chuẩn, tiếp tục hoàn thiện giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đạt chuẩn và xây dựng huyện NTM, tích cực xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu; Quản lý chặt chẽ thực hiện quy hoạch xây dựng NTM và bảo vệ môi trường sinh thái; Giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. 

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”. Nghị quyết đặt mục tiêu: nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế, nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững. 

+ Tiếp tục Hội nghị cán bộ, chiều nay trên 400 đại biểu được học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Nghị quyết  số 37 của Bộ Chính trị khóa XII. 

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, truyền đạt Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình về “Tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là Nghị quyết đặc biệt, chứa đựng nhiều giá trị truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, được đúc kết từ bề dày truyền thống lịch sử lâu đời và rất đáng tự hào của tỉnh Thái Bình. Vì vậy, Nghị quyết đặt mục tiêu: bảo tồn và làm sâu sắc hơn các giá trị truyền thống, trở thành nền tảng tinh thần, kết tinh thành sức mạnh to lớn, thành niềm tự hào và động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh học tập, lao động, sản xuất, tạo lập sự nghiệp, xây dựng cuộc sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực cho phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh truyền đạt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với quan điểm, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ; thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm, cách làm phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả, chắc chắn. 

Phát biểu kết luận hội nghị cán bộ, đồng chí Ngô Đông Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của 5 Nghị quyết được quán triệt. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới. 

Video: 30519_OHAI1.mp4

 Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các tổ chức Đảng, các cơ quan tham mưu, thường xuyên làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai Nghị quyết trong thực tiễn cuộc sống. 

Thu Hà 

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...