Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thứ 4, 29/03/2023 | 00:00:00
1,181 lượt xem

Sáng nay (29/3), Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" và Hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đã tới dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Đề cương về văn hóa Việt Nam là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, thể hiện tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Trải qua tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương vẫn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

 Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. 

Cuộc thi được tổ chức trên mạng internet với 2 đợt thi. Mỗi đợt thi đều có 2 bộ câu hỏi dành cho 2 đối tượng: học sinh phổ thông cấp THCS, THPT và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Người dự thi trả lời câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm do Ban Tổ chức cuộc thi đăng tải trên chuyên trang cuộc thi. 

Nội dung thi tập trung tìm hiểu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương về văn hóa Việt Nam. Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ. Sự vận dụng, phát triển, sáng tạo Đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua. Quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Chủ trương, chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong 80 năm qua của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. 

Tại buổi lễ cũng đã phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 và giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8./.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...