Hội nghị Văn hóa 2021: Xây dựng văn hóa trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước

Thứ 4, 24/11/2021 | 00:00:00
367 lượt xem

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khai mạc trọng thể Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thái Bình

Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo nêu rõ: Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa dân tộc được đúc kết qua hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh dựng nước và giữ nước, ngay từ khi ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định 3 mặt trận quan trọng của cách mạng nước ta là: Chính trị, kinh tế và văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: Nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc là cơ sở, văn hóa liên lạc mật thiết với chính trị, phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân,... Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập, tự do. 

Vì vậy, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta đặc biệt coi trọng phát triển văn hóa và được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội Đảng các nhiệm kỳ, đặc biệt là Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác văn hóa ngày càng được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa từng bước được nâng cao. Xây dựng môi trường văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Nhất là xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta chú trọng việc xây dựng văn hóa trong lĩnh vực kinh tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tuy nhiên, qua 35 năm đổi mới, bên cạnh những thành quả đạt được, lĩnh vực văn hóa còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Nhất là việc quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng về văn hóa có lúc có nơi chưa đạt yêu cầu đề ra. Môi trường văn hóa, gia đình-nhà trường-xã hội có lúc có nơi chưa lành mạnh, xuống cấp. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế tuy đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai nhưng kết quả còn chưa tương xứng. Đặc biệt là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, biến chất trong một bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ cấp cao làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, mất dân chủ, thu vén lợi ích cá nhân, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, lợi ích nhóm còn xảy ra ở khá nhiều nơi. 

Chính vì vậy, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam được Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh. Trong đó chú trọng: Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Tinh thần ấy, tư tưởng ấy phải được lan tỏa, thấm sâu tới mọi người dân trong cả nước. Vì vậy, hội nghị Văn hóa toàn quốc là diễn đàn lắng nghe ý kiến đóng góp, đặc biệt của cán bộ, đảng viên, đội ngũ các trí thức, nhà khoa học, các văn nghệ sỹ trong cả nước. 

Các tham luận trình bày tại hội nghị và 150 tham luận gửi tới Ban Tổ chức hội nghị góp phần làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò của văn hóa, những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm chấn hưng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời nhấn mạnh: “văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Bởi vậy, quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa đó là: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Cần phải khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người dân Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị của quốc gia - dân tộc. 

Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực, môi trường, đời sống văn hóa. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới.  Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, đấu tranh với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Cần tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức; để Đảng và hệ thống chính trị của nước ta thật sự đạo đức, văn minh. Xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong các cơ quan công quyền, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "quét sạch chủ nghĩa cá nhân", nguồn gốc của mọi sự tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Các đại biểu dự hội nghị - Nguồn Báo Đảng CS

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: Phải khắc phục tư tưởng "duy kinh tế", chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa phải tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  Chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở các loại hình văn hóa, nghệ thuật. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, sau hội nghị này, công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xây dựng văn hóa trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước

Tiếp đó vào chiều nay (24/11), hội nghị Văn hóa toàn quốc tiếp tục thảo luận các nội dung quan trọng tổ chức, triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 phiên họp chiều ngày 24/11

Chiều nay, dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, các đại biểu tham luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển văn hóa trong thời gian tới như: Chiến lược phát triển văn hóa; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Việc phát huy giá trị các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Vấn đề phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam; Công tác chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết đại hội 13 của Đảng đến hành động,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị các đại biểu cần phải quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các nội dung về phát triển văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đặc biệt cần nghiêm túc nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế cũng như những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển văn hóa đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ trong bài phát biểu sáng nay. Từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện, qua đó xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước./.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình
Phó chủ tịch Quốc hội chúc Tết tại Thái Bình

Chiều 21/1, Đoàn công tác của Trung ương do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã đến tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Các...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...